דברי תורה > חומש ויקרא > מצורע

תל חי לתורה - מצורע

ציון בדש

 חז'ל מסבירים: 'מצורע'- מוציא (שם) רע'. הכוונה מי שמוציא שם רע על חברו.

זהו חטא קשה, אשר כמעט ואין אדם, שאינונכשל בו.

אבק לשון הרע - הוא יותר קשה מאחד משלושת החטאיםהחמורים ביותר: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שאין אדם, שניצל ממנו,ואפילו מידי יום. (ב'בקס'ד).

לדוגמא, כאשר אדם שואל אותך אם יש לךאש, ואתה עונה: 'לי אין אש, אבל נורא בי פלניא'... כלומר, אצלפלוני תמיד יש אש, שמה כל היום מבשלים, שם כל היום התנור בוער.

זהו לא יותר מאשר 'אבק לשוןהרע' ולא לשון הרע ממש, שהרי לא דיבר ממש בגנותו, אלא מתוך תשובתו נוצר כאןרושם ותדמית לחברו, שבביתו מבשלים כל היום; כל היום הם אוכלים, שקועים בחמדנותובהבלי העולם הזה. דהיינו, כל היום חושבים על זלילה. נורא בי פלניא - אש תמידית בביתו של פלוני.

זהו אבק לשון הרע. ובסוג כזה של עברהכל אחד נכשל מידי יום ביומו -אומרים חז'ל (ערכיןטו).

יש ביטויים - לדעת חכמינו, כמו למשל בפרשת כי תצא,שלא תאמר: 'הריני הולך ואומר לשון הרע ואין בריה יודעת'. כלומר, מיישמע, שאני מדבר מאחורי גבו של השני? הוי יודע - אומר הקב'ה: 'הנה אני שולחמלאך' וכותב כל מלה, שאתה מדבר על חברך.

בדור כזה, של וידאו ופקס וכל מינימכשירי האזנה סמויים, יש בעיה בכלל להאזין לכל מה שתאמר?

עד כדי כך, שחז'ל במסכת חגיגה (ה) אמרו לנו על הפסוק: 'כי הנה יוצרהרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו' (עמוס ד יג), שאפילו שיחה קלה, שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעתהדין.

מי שמסוגל ליצור הרים ולברוא רוח - הלוא הוא הקב'ה, בודאי מגיד לאדםמה שיחו.

עובדה שקבעו במסכת אבות (ב א): 'דע מה למעלה ממך עין רואהואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים'.

עין רואה ואוזן שומעת. בדור של היום - דור של וידאו, קל מאוד לקבל אתהגירסא. אתה יכול לצלם ולקלוט הכל, וכעבור שנים רבות אתה יכול ללחוץ על כפתור,והדברים חוזרים לנגד עיניך ולמשמע אזניך כמו ברגע שהדברים התרחשו ונעשו.

'זאת תהיה תורת המצורע ביוםטהרתו' (ויקראיד ב). לימדואותנו מפרשים: ביום טהרתו. שכל עוד האדם עדיין לוקה בלשון הרע, לא רק שנכשל בחטאכבד, הגדול משלש העבירות החמורות בתורה (עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות), אלא שלכל תורתו, שהוא למד ולומד, איןמשקל, ואין ערך לכל תפילותיו, שהוא מתפלל, כי הן יוצאות מפה, שאינו נקי ושאינוטהור.

ולכן התורה רומזת: 'זאת תהיה תורתהמצורע - ביוםטהרתו. כאשר נתכפר החטא, כאשר הוא חוזר בתשובה ונטהר, והקב'ה מוחל לו עלהוצאת שם רע על חברו -אזי זאת תהיה תורת המצורע. התורה תהיה שלו, רק ביום שהוא נטהר מחטאלשון הרע.

יש דבר יותר חמור, שמופיע בספר'חובות הלבבות' של רבינו בחיי זצ'ל.

הוא אומר: כאשר אדם מדבר לשון הרע,לוקחים ממנו את כל המצוות אשר הוא קִיֵּם, ומעניקים אותן לזכותו של האדם שדוברעליו. ואילו כל העבירות של האדם שדובר עליו, נזקפות לחובתו של האדם המוציא שם רע.וזהו הרמז שבפסוק שצטטנו קודם:

'זאת תהיה תורת המצורע - ביום טהרתו'. כי עדלטהרתו, כל הדברים הטובים שאמר, כל מעשה חסד שעשה, כל תפילותיו, אינם נזקפיםלזכותו, כי אם לזכותו של האיש אשר הוא פגע בו, אשר הוציא עליו שם רע.

ולכן אמרו חז'ל (ר'ה יז) בצורה יפה מאד:

'כל המעביר על מידותיו, מעביריןממנו כל פשעיו'. כלומר, מי שמדברים עליו, ומכפישים אותו, ומשפילין אותו,ומשמיצים אותו, ואינו נוקם כלל, אלא מעביר על מידותיו ומוותר. אחד כזה, שמדבריםלרעתו והוא מבליג, מעבירים ממנו כל פשעיו. מוחלים לו על כל החטאים - זה דבר ראשון, ולוקחים אותם וזוקפיםאותם לחובתו של האדם שפגע בו -שדבר נגדו. ולא זו בלבד אלא 'כל שהוא מעביר על מידותיו - הקב'ה אוהבו' (פסיקתא דרב כהנא, פר' שור או כשב).

ראו עד כמה אנו צריכים להזהר מהנושאהזה של חטא לשון הרע. עד כדי כך שציינו חז'ל: 'לעולם אל יספר אדםבשבחו של חברו, שמתוך שבחו בא לידי גנותו'? ההסבר יכול להיות פשוט מאד.למשל, כאשר אדם רוצה לפגוע ברב, הוא אומר עליו שהוא איש צדקה וחסד. לכאורה זהושבח. אבל לא בזאת הוא משתבח באמת. כי ראשית צריך לומר שהוא ראוי לרבנותו, שהואלמדן, שהוא גדול בתורה וכו', ואחר כך אפשר להוסיף גם שהוא איש צדקה וחסד.

כי אם מדברים בשבחו של הזולת, כמושאומרים על בעל תפילה, על חזן גדול שהוא תלמיד חכם, זהו שבחו של הרב, שבחו של אדםאחר. ולכן כל המספר על אדם בשבחו של חברו, כלומר, אם הרב איש צדקה וחסד, אתה למדשאינו כל כך גדול בדברים אחרים. ואם אומרים על בעל תפילה שהוא תלמיד חכם, הרי זהרמז עבה, שאינו די טוב בתפילה ובשירה.

כך, איפוא, מספרים על אדם 'בשבחושל חברו'. על הרב בשבחו של איש צדקה וחסד ואילו על החזן בשבחו של הרב. וכך'אתה בא לידי גנותו'.

לכן חשוב מאוד שנאמץ לנו את מה שכתבדוד מלך ישראל בספר תהלים (לד יג יד):

'מי האיש החפץ חיים אהב ימיםלראות טוב? נצר לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה'.

ראשית סור מרע, ואחר כך עשה טוב, ואזנזכה גם לבקש שלום ולחיות בשלום איש עם רעהו.

 


תגיות:
דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים